Obchodní podmínky

Fyziomama.cz

Článek I.

Úvodní ustanovení a výklad pojmů

 1. Bc. Veronika Peroutová, IČ:  03219771 (dále též jen „poskytovatel“) je provozovatelem internetové stránky na adrese http://www.fyziomama.cz (dále jen „webová stránka“) a je výlučně oprávněna k poskytování služeb v podobě online kurzů prostřednictvím webové stránky v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.
 2. „Uživatel“ je fyzická osoba trvale žijící v České republice, která uhradila cenu stanovenou za objednávku online kurzu poskytovatele a je oprávněna využívat online kurzy uvedené na webových stránkách http://www.fyziomama.cz. Úhradou objednávky online kurzu uživatel potvrzuje, že je fyzickou osobou trvale žijící v České republice.
 3. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují některá práva a povinnosti poskytovatele a uživatelů při poskytování a využívání služeb online kurzů, zejména online kurzu „Fyziomáma“. VOP jsou nedílnou součástí smlouvy uzavřené mezi poskytovatelem a uživatelem, a jsou uvedeny na internetové adrese http://www.fyziomama.cz/obchodni-podminky.
 4. Ustanovení VOP se uplatní tehdy, pokud ve smlouvě uzavřené mezi poskytovatelem a uživatelem není sjednána jiná úprava práv a povinností smluvních stran.
 5. ,,Smlouvou“ se rozumí smlouva o poskytování služeb uzavřená mezi poskytovatelem a uživatelem, jejímž předmětem je poskytování služby online kurzů, zejména kurzu „Fyziomáma“ a právo uživatele na přístup k cvičebním video lekcím uloženým na serveru poskytovatele a dalším službám poskytovatele nabízeným na serveru http://www.fyziomama.cz (dále jen „online kurz“). 
 6. Služba online kurzů (dále též jen „služba“) představuje elektronický systém umožňující uživateli prostřednictvím webových stránek http://www.fyziomama.cz získat přístup k online kurzům a dalším produktům, přehrávat příslušná videa a využívat je výlučně pro svou osobní potřebu k soukromým účelům. Ukázková videa slouží jako úvod k online kurzu a k ověření technické dostupnosti pro uživatele. Uživatel má právo prohlížet si tato ukázková videa pro svoji osobní potřebu zdarma.
 7. Uživatel je povinen otestovat před uhrazením ceny kteréhokoliv kurzu, zdali mu přehrávání video lekcí funguje s jeho technickým vybavením (hardware i software) a používaným internetovým připojením. K tomuto otestování slouží zdarma přístupná úvodní ukázková videa na serveru poskytovatele. Úhradou objednávky online kurzu uživatel potvrzuje, že se mu ukázkové video přehrává bez problémů a akceptuje stejnou kvalitu a způsob přehrávání pro samotný online kurz. Poskytovatel je oprávněn zamítnout pozdější reklamaci uživatele z tohoto důvodu.                                                 
 8. Uživatelský účet je uživatelské rozhraní na webové stránce, ve kterém má uživatel přístup k cvičebním lekcím, webinářům a bonusům, které získal od poskytovatele a k dalším informacím.
 1. Označení služeb, popis jejich hlavních vlastností  a cena jsou uvedeny na vybraném webovém rozhraní webové stránky poskytovatele. Cena je dále vždy uvedena i na prodejním formuláři. Nabídka služby zůstává v platnosti po dobu, kdy je zobrazována na webovém rozhraní webové stránky.

Článek II.

Objednávka služby a uzavření smlouvy

 1. Předpokladem a podmínkou pro zahájení využívání služby je objednávka uživatele, kterou lze učinit pouze elektronicky prostřednictvím objednávkového formuláře na webové stránce poskytovatele.
 2. Uživatel vyplněním elektronického formuláře objednávky (prodejního formuláře) prostřednictvím webové stránky http://www.fyziomama.cz uzavírá s poskytovatelem smlouvu o poskytování služby. Prodejní formulář obsahuje vždy informace o zákazníkovi, objednávané službě, ceně, způsobu úhrady ceny, údaje o požadovaném způsobu doručení a informace o nákladech spojených s dodáním produktu či poskytnutím služby. U on-line produktů náklady na dodání účtovány nejsou. Náklady vzniklé uživateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí uživatel sám, přičemž tyto se neliší od běžné sazby. Uživatel potvrdí svůj souhlas s uzavřením smlouvy o poskytování služby, jakož i s cenou služby, vždy kliknutím na příslušné tlačítko (objednat). Má se za to, že potvrzením svého souhlasu podle předchozí věty, se uživatel v plném rozsahu seznámil se všemi informacemi tykajícími se objednávky, s těmito VOP a s cenou služby, a zcela jim porozuměl. Okamžikem potvrzení souhlasu uživatele s výše uvedenými skutečnostmi, je mezi uživatelem a poskytovatelem uzavřena smlouva prostřednictvím prostředku komunikace na dálku. Uživatel je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit.
 3. Objednávka učiněná elektronicky prostřednictvím objednávkového formuláře na webové stránce musí obsahovat přinejmenším:
  1. Údaje o uživateli v rozsahu vyplývajícím z objednávkového formuláře
  2. Určení online kurzu či jiné služby
  3. Určení ceny a způsobu platby za službu.
 4. Odeslaná objednávka je právně závazná, poskytovateli a uživateli vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. poskytovatel se zavazuje poskytnout uživateli předmět objednávky, tj. online kurz, včetně všech bonusů a uživatel se zavazuje uhradit stanovenou cenu uvedenou v prodejním formuláři u příslušné služby (produktu, online kurzu). Po odeslání objednávky uživatele do elektronického systému objednávek bude zaslán potvrzující email poskytovatele o provedené objednávce na emailovou adresu uživatele.
 5. Uhrazením ceny online kurzu získává uživatel právo na přístup k objednanému online kurzu poskytovatele za účelem svého osobního vzdělávání a rozvoje. Poskytovatel má povinnost nastavit uživateli přístupová práva k objednanému online kurzu do 5 pracovních dnů po obdržení celé úhrady kurzu od uživatele na svůj účet. Uživatel souhlasí s tím, že poskytovatel zahájí poskytování služeb dle těchto podmínek v souladu s předchozí větou, tj. před uplynutím zákonné lhůty pro odstoupení od smlouvy, a uživatel proto nebude mít právo odstoupit od smlouvy dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
 6. Uživatel souhlasí s užitím prostředku komunikace na dálku při uzavírání smlouvy v rozsahu uvedeném ve VOP. Náklady na použití prostředku komunikace na dálku při uzavírání smlouvy nese uživatel v rozsahu, v jakém vznikly na jeho straně.

Článek III.

Cena služby a platební podmínky

 1. . Cena produktů a služeb je  uvedena na vybraném webovém rozhraní webové stránky poskytovatele.  Cena je vždy uvedena i na prodejním formuláři u příslušného produktu.
 2. Poskytovatel není plátcem daně z přidané hodnoty (dále jen ,,DPH“), všechny ceny uvedené v ceníku jsou částkami konečnými a nezahrnují DPH.
 3. Cenu za poskytnutí služby je uživatel povinen hradit poskytovateli jednorázově bezhotovostním stykem, a to
  1. bankovním převodem na základě faktury na bankovní účet poskytovatele 1513508015/3030 vedený u Air Bank, a.s.
 4. Uživatel je povinen uhradit cenu společně s uvedením správného variabilního symbolu platby, jinak poskytovatel nebude schopen platbu identifikovat a poskytnout včas požadované plnění.

 5. Faktura (daňový doklad) na přijatou platbu, vyžaduje-li zákon její vystavení nebo zvolí-li uživatel tento způsob platby, bude vystavena v souladu s ustanoveními příslušných právních předpisů a bude uživateli doručena elektronicky na jeho emailovou adresu. Cena služby se považuje za uhrazenou dnem, kdy byla příslušná platba v plné výši připsána na bankovní účet poskytovatele.

Článek IV.

Trvání smlouvy

 1. Smlouva se uzavírá na dobu 6 měsíců od přijetí platby uživatele za příslušnou službu. Po uplynutí doby trvání smlouvy ztrácí uživatel přístup do členské sekce na webové stránce.
 2. Při objednání online kurzu má uživatel právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu, a to nejpozději 30. den ode dne objednání online kurzu včetně. Odstoupení je možno provést pouze elektronickou formou na emailu: info@fyziomama.cz s prohlášením, že uživatel od smlouvy odstupuje a s přiložením kopie faktury (daňového dokladu), byla-li vystavena, a čísla bankovního účtu, kam chce uživatel poukázat finanční prostředky, pokud již provedl úhradu. Uživateli bude zaslán dobropis s částkou odpovídající zaplacené ceně online kurzu. Uhrazená cena online kurzu bude vrácena uživateli nejpozději do 30 dnů od doručení odstoupení od smlouvy emailovou zprávou poskytovateli. Cena online kurzu bude vrácena uživateli zpět převodem na jeho bankovní účet.
 3. Po odstoupení od smlouvy zaniká uživateli přístup do členské sekce placeného online kurzu a nebude mít nadále právo využívat online kurzy.
 4. Uživatel je oprávněn od smlouvy odstoupit s účinky do budoucna, pokud je služba v daném kalendářním měsíci nefunkční po dobu přesahující 14 pracovních dnů; do doby nefunkčnosti se pro účely tohoto ujednání nezapočítává doba, po kterou je nefunkčnost zapříčiněna poruchami na straně uživatele.

Článek V.

Práva a povinnosti smluvních stran

 1. Poskytovatel se zavazuje poskytovat službu řádně v souladu se smlouvou a VOP, zejména zajišťovat provoz služby bez vad a přerušení (není-li ve VOP stanoveno jinak či neobsahují-li VOP ustanovení o oprávnění poskytovatele poskytování služby přerušit) tak, aby uživatel mohl službu řádně využívat, a to zejména včasným a řádným prováděním aktualizací a servisu softwaru a technické údržby webových stránek.
 2. Rozsah poskytování služby je závislý na uživatelem zvoleném online kurzu.
 3. Uživatel má výlučné právo přístupu ke službě a nesmí umožnit její užívání jinou osobou prostřednictvím svého uživatelského účtu. V případě, že uživatel třetí osobě  takový přístup umožní, nese plnou odpovědnost za případný vznik škody, jako by se zneužití dopustil sám. Přístup ke službě je chráněn jedinečným přihlašovacím jménem a heslem, které slouží výhradně k autorizaci uživatele. Uživatel je povinen chránit přihlašovací jméno a heslo před zneužitím. Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za jakékoli zneužití přihlašovacího jména a hesla neoprávněnou osobou a ani za žádné následné škody a případné nároky třetích stran způsobené v důsledku takového zneužití.
 4. Poskytovatel si vyhrazuje právo přiměřeně měnit rozsah anebo specifikaci služby.
 5. Poskytovatel je oprávněn okamžitě pozastavit nebo bez náhrady předčasně ukončit poskytování služby uživateli, pokud uživatel závažným způsobem porušuje smlouvu anebo VOP, zejména pokud uživatel prostřednictvím svého uživatelského účtu umožňuje využívat službu jakékoli jiné osobě.
 6. Poskytovatel si vyhrazuje právo omezit přístup uživatele do jeho uživatelského účtu anebo přerušit aktualizace dat v jeho uživatelském účtu za účelem provedení aktualizace, servisu nebo údržby webových stránek po dobu nejvýše 3 dnů měsíčně a uživatel s tímto omezením souhlasí.
 7. Uživatel se zavazuje uhradit za službu poskytovateli cenu stanovenou v prodejním formuláři u příslušné služby (produktu).
 8. Poskytovatel není povinen plnit žádný ze svých závazků vůči uživateli podle smlouvy v případě, že existuje nesplacený splatný závazek uživatele vůči poskytovateli.
 9. Jakákoliv komunikace mezi poskytovatelem a uživatelem probíhá elektronicky formou elektronické pošty (emailu).
 10. Uživatel je povinen ve vztahu k poskytovateli uvádět o své osobě pouze úplné, správné a pravdivé údaje.
 11. Uživatel dále bere na vědomí a souhlasí, že poskytovatel nenese odpovědnost za vady služby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do aplikace webové stránky či uživatelského účtu nebo v důsledku užití webové stránky či uživatelského účtu uživatelem v rozporu s jeho určením.
 12. Uživatel tímto uděluje poskytovateli jako správci souhlas se zpracováním svých osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a s využitím své emailové adresy v rozsahu, jak je poskytovateli sdělil, a to zejména pro účely evidence smluv, vedení jeho uživatelského účtu, zasílání informací o službě a jiných obchodních a reklamních sdělení na dobu trvání smluvního vztahu mezi uživatelem a poskytovatelem a na dobu 5 let po skončení smluvního vztahu mezi uživatelem a poskytovatelem. Poskytovatel se zavazuje, že osobní údaje uživatele neposkytne ani nezpřístupní jakýmkoliv způsobem třetím osobám.
 13. Požádá-li uživatel o informaci o zpracování svých osobních údajů, je poskytovatel povinen mu ji předat bez zbytečného odkladu. V případě, že poskytovatel neoprávněně nakládá s osobními údaji uživatele, je uživatel oprávněn postupovat dle § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Dále může využít všech práv, která mu zaručuje § 12 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
 14. Poskytovatel je povinen přestat zasílat případná reklamní sdělení od okamžiku oznámení uživatele učiněného prostřednictvím emailové zprávy, že si uživatel zasílání reklamních sdělení nadále nepřeje.
 15. V případě CD, DVD, knih, dárkových předmětů poskytovatel dodává a doručuje objednané zboží dle velikosti a váhy obchodním balíkem České pošty dle aktuálního sazebníku, v co nejkratším termínu, obvykle do 2-10 pracovních dnů od obdržení platby. Místo dodání je stanoveno na základě údajů uvedených v prodejním formuláři uživatelem.
 16. Poskytovatel používá cookies k tomu, aby mohl sledovat preference uživatelů a podle toho optimálně vytvářet webové stránky. Cookies jsou malé “soubory”, které se uloží na pevný disk. To vede k usnadnění navigace a zajištění vysoké míry uživatelského komfortu webové stránky. Cookies se mohou využívat ke zjištění, zda uživatel už ze svého počítače navštívili webové stránky. Identifikuje se pouze cookie na počítači uživatele. Používání cookies může uživatel deaktivovat ve svém internetovém prohlížeči.

Článek VI.

Ochrana autorských práv

 1. Všechny online kurzy jsou autorskými díly poskytovatele a ten neposkytuje uživateli právo a zakazuje uživateli šířit dílo dále jakýmikoliv cestami elektronické či jiné komunikace nebo je jakýmkoli jiným způsobem zveřejňovat nebo poskytovat třetím osobám.
 2. Uživatel se zavazuje nestahovat videa z online kurzů na svůj pevný disk či jiné offline či online médium určené pro ukládání digitálních dat a nepořizovat žádné audio-video záznamy přehrávaného videa v rámci online kurzu. Veškeré tyto a další činnosti podobného charakteru jsou v rozporu s autorskými právy poskytovatele a taktéž těmito smluvními podmínkami.
 3. Uživatel se zavazuje neposkytovat třetím osobám internetovou adresu, na které jsou videa online kurzu umístěna.
 4. Uživatel není oprávněn k jakémukoliv užití textů, grafických a jiných děl nacházejících se na webové stránce poskytovatele a bere na vědomí, že všechna tato díla jsou chráněna autorským právem.

Článek VII.

Odpovědnost za škodu a smluvní pokuta

 1. Poskytovatel nenese vůči uživateli odpovědnost za škody způsobené vadami či nedostupností služby, pokud byly způsobeny poruchami, odstávkami anebo chybami serveru, ale je povinen vynaložit nezbytné úsilí na odstranění technických problémů serveru, v co nejkratší době, aby uživatelova práva byla omezena v nejmenší možné míře. Poskytovatel dále nenese vůči uživateli odpovědnost za škody vzniklé v důsledku vyšší moci, jakož i výpadku datové nebo elektrické sítě. Za vyšší moc se považuje mimořádná, nepředvídatelná a neodvratitelná překážka, vzniklá nezávisle na vůli povinné osoby.
 2. Uživatel nemá žádný nárok na finanční kompenzaci nebo vrácení zaplacené ceny v případě, že nastanou skutečnosti uvedené v předchozím odstavci.
 3. Uživatel je srozuměn s tím, že všechny informace poskytované v rámci online kurzů  poskytovatele jsou určeny výhradně ke studijním účelům tématu přeměny postavy a slouží jako všeobecná doporučení bez znalosti konkrétní situace jednotlivého uživatele. Poskytovatel neodpovídá za způsob, jakým uživatelé jeho rady aplikují v praxi, a proto nepřebírá odpovědnost za konkrétní rozhodnutí jednotlivých uživatelů a jejich případné následky. Přístup k přeměně postavy je odpovědností každého uživatele a jedině on sám nese za svá rozhodnutí plnou odpovědnost.
 4. Na právní vztahy poskytovatele a uživatele se nevztahuje § 2950 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
 5. Poskytovatel neodpovídá za škody způsobené na zdraví uživatelů.

Článek VIII.

Všeobecná zdravotní doporučení poskytovatele 

 1. Poskytovatel deklaruje, že přípravě a obsahu online kurzů, zejména kurzu Fyziomáma, umístěných na webové stránce www.fyziomama.cz, věnoval nejvyšší možnou pozornost a vyšel z dostupných odborných poznatků. I přesto, protože nelze předvídat všechny v praxi možné případy a okolnosti, doporučuje poskytovatel před zahájením cvičení zhodnotit vlastní dlouhodobý i okamžitý zdravotní stav uživatele a konzultovat cvičení podle video návodů s gynekologem a praktickým lékařem.
 2. Poskytovatel doporučuje všem uživatelům, aby pravidelně absolvovali veškerá vhodná a potřebná preventivní lékařská vyšetření a aby online kurzy využívali s ohledem na svůj aktuální zdravotní stav. Za zhoršení zdravotního stavu uživatele v důsledku nepřiměřeného použití rad, návodů, cvičících technik uvedených ve videích online kurzů, nenese poskytovatel žádnou odpovědnost. Každý uživatel cvičí na vlastní nebezpečí a zodpovědnost, je plně odpovědný za svůj dlouhodobý i okamžitý zdravotní stav.
 3. Poskytovatel nepřebírá žádnou záruku za vhodnost cvičení podle video návodů pro konkrétního uživatele. Pokud se uživatel po cvičení podle video návodů cítí subjektivně hůře, doporučuje poskytovatel ve cvičení nepokračovat a podle potřeby kontaktovat svého ošetřujícího lékaře.
 4. Specificky online kurz cvičení Fyziomáma je určen pro ženy po fyziologickém porodu, které za sebou mají minimálně období tzv. šestinedělí, tj. šesti kalendářních týdnů po porodu. Tato doba je však pouze orientační, cvičit lze až v období po porodu, které zájemkyni o online kurzy schválí její gynekolog a praktický lékař.

  Cvičení není určeno pro ženy:

  • v jakékoliv fázi těhotenství
  • v období po porodu, kdy ošetřující lékař ještě nesvolil s aerobní aktivitou jako jsou výskoky snožmo na místě, sprint na místě apod., a s posilováním břišních a pánevních svalů
  • po tzv. císařském řezu
  • po mimoděložním těhotenství
  • po interupci
  • s kýlou
  • s rozestupem přímých břišních svalů- tzv. diastázou
  • s alergií na latex (gumová cvičební páska obsahuje latex)
  • s hypertenzí
  • s osteoporózou
  • s vyhřezlou ploténkou
  • s kardiovaskulárními obtížemi
  • s epilepsií
  • s inkontinencí (únikem moči)
  • s poruchou rovnováhy
  • s rakovinou
  • s trombózou
  • s jakýmikoliv dalšími zdravotními komplikacemi, které uzná ošetřující lékař jako limitující pro domácí posilovací trénink a tudíž i pro online kurz, zejména video návod Fyziomáma.
 5. Cílem těchto nezbytných a užitečných doporučení a upozornění je především spokojenost uživatele.

Článek IX.

Závěrečná ustanovení

 
 1. Posuzování platnosti smlouvy a veškerých majetkových a závazkových vztahů vzniklých mezi poskytovatelem a uživatelem, se řídí právním řádem České republiky.
 2. Jakékoli spory, které vzniknou mezi smluvními stranami, se smluvní strany zavazují řešit přednostně vzájemným jednáním s cílem vyřešit spor dohodou. V případě, že se smluvním stranám nepodaří dosáhnout v předmětu sporu dohody, sjednaly smluvní strany, že spor bude předložen k rozhodnutí věcně příslušnému soudu v České republice.
 3. Poskytovatel a uživatel se dohodli v souladu s § 1752 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, že poskytovatel je oprávněn v přiměřeném rozsahu změnit či doplnit VOP, především v oblasti obsahu, specifikace a podmínek poskytování služby, a to zejména tehdy, dojde-li ke změnám v právní úpravě. O změnách VOP poskytovatel bezodkladně informuje uživatele formou zveřejnění změn na webové stránce s uvedením data, od kterého tyto změny nabývají účinnosti. Dojde-li ke změně VOP podle tohoto odstavce, je uživatel oprávněn změnu odmítnout a současně smlouvu vypovědět písemnou výpovědí doručenou poskytovateli na emailovou adresu podpora@fyziomama.cz, nejpozději do 15 dnů ode dne zveřejnění změn VOP na webové stránce.
 4. Nabytím platnosti nových VOP vždy ztrácejí platnost původní VOP.
 5. Smlouva o poskytování služby může být změněna či doplněna písemným dodatkem uzavřeným mezi smluvními stranami.
 6. V případě, že se některá ustanovení smlouvy nebo VOP stanou úplně nebo zčásti neplatnými, neúčinnými nebo nevykonatelnými, není tím dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení. Smluvní strany jsou povinny, bez zbytečného odkladu, takové neplatné, neúčinné či nevykonatelné ustanovení nahradit ustanovením novým, které se svým smyslem a účelem bude v nejvyšší míře blížit nahrazovanému ustanovení a vůli stran při uzavření smlouvy. Do doby dosažení dohody podle předchozí věty se namísto neplatných, neúčinných a nevykonatelných ustanovení použijí ustanovení příslušných právních předpisů.
 7. Není-li ve VOP stanoveno jinak, lze pro účely jakékoli korespondence a komunikace vztahující se ke smlouvě užít pouze elektronickou poštu.
 8. Smlouva, jíž jsou VOP nedílnou součástí, je uzavírána dle ustanovení §1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
 9. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 3.3.2016.